Văn hoá

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 22 dân tộc sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Mông, sau đó là dân tộc Tày và dân tộc Dao (dân tộc Kinh đứng thứ 4). Do đó đã tạo nên một Hà Giang đậm đà bản sắc dân tộc.